سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
فیزیوتراپی جمهوری